Unia Europejska w XXI wieku

UE_KN_TSW_D

UNIA EUROPEJSKA W XXI WIEKU – DIAGNOZA, WYZWANIA, PROGNOZY

17 marca 2012

10.00 – Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

Część I
10.20 - 12.40 UNIA EUROPEJSKA WOBEC PROBLEMÓW I WYZWAO XXI WIEKU
- Aktywnośd badawczo-rozwojowa paostw Unii Europejskiej
- Problemy bezpieczeostwa energetycznego Unii Europejskiej
- Działania Unii Europejskiej i NATO na rzecz ochrony środowiska
- Pozagospodarczy charakter derogacji interesu publicznego w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej
- Współpraca paostw Grupy Wyszehradzkiej na forum Unii Europejskiej
- Polityczne stosunki łotewsko-rosyjskie po przystąpieniu Łotwy do Unii Europejskiej
- Chioska Republika Ludowa w polityce Unii Europejskiej
- Współpraca Unii Europejskiej z krajami Zatoki Perskiej: aspekty ekonomiczne

12.20 – 12.40 Dyskusja
12.40 – 13.00 Przerwa

Część II
13.00 – 15.20 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – BILANS CZŁONKOSTWA, WYZWANIA, PERSPEKTYWY
- Prezentacja raportu „Polacy w Unii Europejskiej 2011. Wiedza i stosunek społeczeostwa do członkostwa Polski w Unii Europejskiej – 7 lat po akcesji. Częśd I: województwo kujawsko-pomorskie”
Dyskusja i pytania do autorów raportu (13.20 – 13.40)
- Prawo i instytucje Unii Europejskiej – perspektywa paostwa członkowskiego
- Relacje prawa unijnego z polskim porządkiem prawnym
- Euro w Polsce a kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej
- Polska edukacja po akcesji do Unii Europejskiej
- Internet i samochody – unijne dyrektywy a polskie regulacje prawne
- Polacy i Niemcy z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej
15.00 – 15.20 Dyskusja
Podsumowanie konferencji
15.30 Zakończenie