Polskie Towarzystwo Penitencjarne


Polskie Towarzystwo Penitencjarne – Koło Terenowe przy Kolegium Jagiellońskim-TSW
 
1.   Aktualny stan organizacyjny

Koło Terenowe przy KJ-TSW zostało powołane w październiku 2014 roku i liczy obecnie 38 członków. Skupia pracowników i studentów KJ-TSW  oraz studentów z innych uczelni. Opiekunem koła jest p. Jacek Pekról.

2.   Władze koła
  
Zarząd Koła:
Jacek Pekról – prezes
Zuzanna Złocka – zastępca prezesa
Monika Jasińska – sekretarz
 
Komisja Rewizyjna:
Wiesława Tatera
Aleksandra Wiśniewska
Jagoda Paczkowska

3.   Cele statutowe

PTP jest organizacją pozarządową, finansowaną głównie ze składek członkowskich i przez sponsorów w zakresie działalności wydawniczej. Polskie Towarzystwo Penitencjarne zarejestrowano w KRS pod numerem 35051 (Sąd Rejonowy w Poznaniu).

Towarzystwo ma na celu (§5 statutu):
 
 1. Upowszechnianie dorobku nauk penalnych, w tym zwłaszcza pedagogiki, psychologii, socjologii w zakresie przydatnym w wykonywaniu środków karnych wiążących się z pozbawieniem wolności oraz prawa penitencjarnego i kryminologii.
 2. Wspieranie działalności placówek penitencjarnych takich jak: zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze dla nieletnich oraz pracy kuratorów sądowych.
 3. Udzielanie promocji inicjatywom, propozycjom i wnioskom zmierzającym do usprawnienia pracy placówek penitencjarnych.
 4. Przygotowanie opinii i stanowisk w przedmiocie zmian w prawie penitencjarnym i zmian w rozwiązaniach dotyczących pracy placówek penitencjarnych oraz organizowanie w tej sprawie dyskusji środowiskowych,
 5. Upowszechnianie doświadczeń placówek penitencjarnych i doświadczenia własnego swych członków.
 6. Informowanie społeczeństwa o problemach związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. tymczasowego aresztowania, umieszczenia nieletnich w zakładach poprawczych i prowadzenia sądowego dozoru kuratorskiego.
 7. Współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami współuczestniczącymi w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i umieszczenia w zakładzie poprawczym.
 8. Prowadzenie badań naukowych w zakresie problematyki penitencjarnej i współdziałanie z instytucjami i innymi stowarzyszeniami prowadzącymi takie badania.
 

4.   Program działania na rok akademicki 2016 - 2017*
 
 1. 19.10.2016 godz. 07.00-18.00 - Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Kaliszu. Wizyta w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.
 2. 30.10.2016 godz. 10.30-12.00 - Uczestnictwo w IV Debacie (w Kolegium Jagiellońskim TSW) z udziałem dr Agnieszki Szatkowskiej z Aresztu Śledczego w Toruniu na temat „Resocjalizacja w praktyce czyli czy i jak „poprawić” człowieka inkarcerowanego? Akt IV.
 3. 03.11.2016 godz. 08.00-16.00 - Uczestnictwo w XI Ogólnopolskim Seminarium Naukowym organizowanym przez Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu z cyklu „Kobieta w izolacji” pt.: „Rodziny skazanych – między dysfunkcją a nadzieją”. Wizyta w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.
 4. 05.11.2016 godz. 09.00-14.00 - Wizyta studyjna w Zakładzie Karnym we Włocławku. Poznanie struktury, funkcji, celów i zadań jednostki penitencjarnej, formuły arteterapii realizowanej poprzez działalność klubu literackiego „Bartnicka 10”, programów readaptacji społecznej, w tym treningu zastępowania agresji „ART”,  form nauczania w Centrum Kształcenia Ustawicznego i działalności duszpasterskiej.
 5. 14.01.2017 godz.  09.00-13.00 - Wizyta studyjna w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie. Poznanie struktury, funkcji, celów i zadań zakładu. Spotkanie z kadrą i wychowankami.
 6. 11.02.2017 godz. 09.00-14.00 - Wizyta w Ośrodku Readaptacyjnym „Mateusz” w Toruniu. Wizyta w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych w Toruniu. Spotkanie z kadrą i pensjonariuszami.
 7. 19.02.2017 godz. 12.00-13.30 - Zebranie Koła Terenowego PTP w Kolegium Jagiellońskim TSW. Temat: Stres w pracy resocjalizacyjnej.
 8. 05.03.2017 godz. 10.30-12.00 - Organizacja i uczestnictwo w spotkaniu z Panem Mirosławem Szczupłowskim, absolwentem Kolegium Jagiellońskiego TSW, a obecnie społecznym kuratorem sądowym i asystentem rodziny. Spotkanie będzie specyficznym świadectwem wykorzystania w pracy zawodowej - wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych podczas studiów.
 9. 05.03.2017 godz. 12.00-13.30 - Zebranie Koła Terenowego PTP w Kolegium Jagiellońskim TSW. Temat: Instytucje udzielające pomocy postpenitencjarnej poza terenem jednostek resocjalizacyjnych.
 10. 11.03.2017 godz. 09.00-13.00 - Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy dla dziewcząt. Poznanie struktury, funkcji, celów i zadań ośrodka. Spotkanie z kadrą i wychowankami.
 11. 18.03.2017 godz. 10.00-15.00 - Udział w konferencji naukowej pt. „Tutoring w ujęciu interdyscyplinarnym - teoria i praktyka”. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych, wynikających z możliwości wykorzystania metody tutoringu w edukacji i resocjalizacji.
 12. 23.04.2017 godz. 12.00-14.00 - Współorganizacja i uczestnictwo w forum dyskusyjnym - otwartym informacyjnym mityngu Wspólnoty Anonimowych  Alkoholików  na terenie KJ TSW. Poznanie struktury, funkcji i zadań Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz uzyskanie wiedzy na temat formuły mityngów.
 13. 21.05.2017 godz. 12.00-14.00 - Organizacja i uczestnictwo w spotkaniu z wychowawcą zakładu karnego i więźniami na temat twórczej resocjalizacji.
 14. 18.06.2017 godz. 12.00-13.30 - Zebranie Koła Terenowego PTP w Kolegium Jagiellońskim TSW. Temat: Podsumowanie działalności koła w roku akademickim 2016-2017, indykacja konceptów na następny rok.

  * Ze względów organizacyjnych program może być zmodyfikowany – stosowna informacja pojawi się w ogłoszeniach.

 5.   Kontakt

Skrzynka pocztowa. Logowanie: prawy górny róg na stronie internetowej uczelni. Adres: ptp.torun@kjt.edu.pl

6.   Statut PTP i deklaracja przystąpienia do PTP       

Statut

Deklaracja członkowska

7.  Strona internetowa Zarządu Głównego PTP
http://www.cossw.pl/polskie-towarzystwo-penitencjarne,19,1.html

8.   Konto bankowe PTP

Polskie Towarzystwo Penitencjarne
Nr konta:  42 102022120000510200831099
PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu

9.   Ogłoszenia
Program działania na rok akademicki 2016 – 2017 został zmodyfikowany (zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym).