Misja uczelni

Podstawowym celem działania Kolegium Jagiellońskiego - Toruńskiej Szkoły Wyższej jest kształcenie bardzo dobrze wykwalifikowanych Absolwentów, którzy wzbogacać mają potrzeby życia społecznego i gospodarczego w Polsce północnej.
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa dąży także poprzez ustawiczny rozwój potencjału naukowego, coraz lepiej wpierać rozwój różnych dziedzin życia w regionach Polski północnej.

WIZJA KJ-TSW
Proces kształcenia w KJ-TSW opiera się na maksymalnym wykorzystaniu doświadczenia praktycznego naszych wykładowców.

Kadra akademicka która realizuje zadania dydaktyczne w KJ-TSW to wybitni uczeni ale i praktycy z kraju i zagranicy, mobilni otwarci na świat, posiadający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne zdobyte przez wiele lat swojej kariery zawodowej.

Studenci mają możliwość świadomego wyboru profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań, dlatgo świadomie kształtują wizję kariery zawodowej. Odbywają praktyki zawodowe organizowane we współpracy z pracodawcami. Studenci wykazujący się osiągnięciami w nauce otrzymują atrakcyjne wsparcie finansowe.

Dzięki temu po ukończeniu studiów w KJ-TSW niemal wszyscy Absolwenci podejmują pracę dla gospodarki i instytucji publicznych w naszym regionie.
Nasi Absolwenci posiadają bowiem wiedzę i umiejętności pozwalające przystosować się im do dynamicznych zmian gospodarczych i społecznych.

Absolwenci oraz KJ-TSW podtrzymują kontakt z Uczlnią, która pomaga w podniesieniu kwalifikacji w ramach programu „kształcenia przez całe życie”.

Pracodawcy z naszego regionu, pomagają KJ-TSW w identyfikacji niezbędnych kwalifikacji i potrzeb na rynku pracy.

Dyplom KJ-TSW jest uznawany za wiarygodny, potwierdzający ukończenie studiów wyższych oraz zdobyte przygotowanie zawodowe.


OTWARTOŚĆ
Otwarcie na otoczenie społeczne poprzez utrzymywanie partnerskich relacji i odbiór sygnałów z tego kierunku, jest stałą praktyką realizowaną przez władze KJ-TSW.
Służy temu inicjowanie różnorakich działań poprzez organizację „dni otwartych”, konferencji naukowych i popularno – naukowych, otwartych wykładych, paneli oraz uczestnictwo w inicjatywach regionalnych.

KJ-TSW rozwija również współpracę z pracodawcami, co umożliwia naszym Studentom zdobycie kwalifikacji niezbędnych dla ich przyszłych stanowisk pracy.

Cechą wyróżniającą organizację procesu dydaktycznego w KJ-TSW jest silne zaangażowanie praktyków, dzięki czemu nasi Studenci są znacznie lepiej przygotowani do pracy niż absolwenci studiów „ogólnoakademickich”.

Przywiązujemy dużą dbałość do opinii Studentów, aAbsolwentów i Pracodawców o naszych programach nauczania, jakości zajęć, czy kompetencji kadry, czemu służą stałe procesy ewaluacyjne, realizowane w naszej Uczelni.

Jestśmy także otwarci na potrzeby edukacyjne różnych grup wiekowych oraz środowisk.

MOBILNOŚĆ
Jednym z elementów charakteryzujących nasz programy naucznia jest przygotowanie Studentów do funkcjonowania w społeczności globalnej.
Służy temu m.in. zatrudnienie w KJ-TSW kadry akademickiej z ośrodków zagranicznych.


JAKOŚĆ
Rosnąca konkurencja na rynku usług edukacyjnych, jest przez nas przyjmowana jako czynnik stymulujący podnoszenie jakości naszej pracy.

Procesy weryfikujące jakość kształcenia na  naszej Uczelni są stała praktyką, a wnioki wynikające z realizowanych w tym zakresie działań, są automatycznie przekładane na treści programowe i organizacyjne.

Stąd nasze działania charakteryzuje optymalizacja wykorzystania kadry naukowej, zasobów lokalowych i finansowych. W tym zakresie dokonaliśmy w ostatnich latach wzorcowych zmian.