Konkurs na stanowisko adiunkta KJ-TSW

Rektor
Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej

ogłasza konkurs

na stanowisko
adiunkta KJ–TSW
zatrudnionego w Instytucie Pedagogiki jako podstawowym miejscu pracy
w roku akademickim 2015/2016


Wymogi które musi spełniać kandydat :
- posiadanie przynajmniej stopnia doktora w zakresie nauk pedagogicznych,
- posiadanie przynajmniej 5 publikacji naukowych w ostatnich pięciu latach (monografie, współautorstwo monografii, artykuły w czasopismach recenzowanych),
- udział przynajmniej w trzech konferencjach naukowych z wygłoszeniem referatu w minionych pięciu latach,

Kandydat winien przedstwić :
- życiorys naukowy wraz z pełną listą publikacji,
- kopię dyplomu,
- potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych,
- propozycje projektów badawczych które chciałby realizować w Uczelni.
- propozycje wysokości oczekiwanego wynagrodzenia.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać w terminie do 31 stycznia 2015 roku na adres :
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
87-100 TORUŃ, ul. Młodzieżowa 29
z adnotacją : Konkurs na adiunkta KJ – TSW

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu, zstaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w dniu 16 lutego 2015 roku.