Kodeks Etyczny Studentów

logoKJTSW
Kodeks Etyczny Studentów Kolegium Jagiellońskiego

Toruńskiej Szkoły Wyższej


 
W trosce o dobro społeczne i dobro nauki,

mając na uwadze związek między poziomem etycznym naszych studentów,

a poziomem etycznym i zawodowym nauczycieli akademickich i pracowników administracji,  

 dbając o dobre imię Uczelni,

jak również w celu wyznaczenia i propagowania standardów etycznego postępowania

wśród studentów,

biorąc za wzór uniwersalne wartości moralne,

korzystając z najlepszych wzorców etyki zawodowej i ustalonych kanonów etyki akademickiej,

ustanawia się Kodeks Etyczny Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne


§ 1

Zasady Kodeksu Etycznego Studentów Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności z norm moralnych właściwych dla etyki środowiska akademickiego.

§ 2

Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, student kieruje się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzega zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów.

§ 3

Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających jego godności lub godności innych, jak również zaniechać wszelkich działań mogących zaszkodzić dobremu imieniu jego lub Uczelni.

§ 4

Student jest zobowiązany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu, jak również do rozpowszechniania ich w środowisku akademickim.

§ 5

Student w razie konieczności powinien stawać w obronie zasad wyrażonych w niniejszym Kodeksie.

§ 6

Student jest zobowiązany do przestrzegania norm Kodeksu. Niedopuszczalne jest naruszanie lub omijanie standardów w nim określonych. Szczególnie naganne jest czynienie tego w celu uzyskania korzyści majątkowej lub innej korzyści o charakterze osobistym.

 

Rozdział 2.

 Nauka i studia


§ 7

Student jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy nad nieustannym podnoszeniem swoich kwalifikacji, oraz do zdobywania wiedzy przez cały okres studiów.

§ 8

Student powinien dokładać wszelkich starań w celu podniesienia poziomu swojej wiedzy, szczególnie biorąc udział w zajęciach nieobowiązkowych i dodatkowych.

§ 9

Student powinien zdobywać i rozwijać wszelkie związane ze swoim przyszłym zawodem umiejętności praktyczne, w szczególności poprzez udział w systemie praktyk i warsztatów zawodowych.

§ 10

Student zobowiązany jest zapoznać się z ustawą o szkolnictwie wyższym i regulaminem studiów Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej, jak również przestrzegać norm w nich zawartych.

§ 11

Student traktuje egzaminy, jak również wszelkie inne formy weryfikacji wiedzy jako rzetelne sprawdziany, przy których korzysta wyłącznie ze swojej wiedzy i umiejętności. Niedopuszczalne są wszelkie nieuczciwe zachowania, w szczególności zmierzające do wypaczenia wyniku egzaminu lub wszelkich innych form weryfikacji wiedzy.

§12

Student nie przerabia, nie podrabia, ani też w inny sposób nie fałszuje dokumentów w celu osiągnięcia korzyści osobistych, w szczególności w celu zdania egzaminu, naruszenia porządku sesji lub uzyskania nienależnych świadczeń ze strony Uczelni.

 

Rozdział 3.

Stosunek do pracowników naukowych


§ 13

Student traktuje pracowników naukowych z należnym im szacunkiem, przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich.

§ 14

Student nie wykorzystuje prywatnych kontaktów i zażyłości osobistych z pracownikami uczelni.

§ 15

Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych pracowników naukowych uczelni. Przy zachowaniach stanowiących przekroczenie obowiązujących norm prawnych powinien również powiadomić władze uczelni i odpowiednie organy ścigania.

 

Rozdział 4.

Stosunek do studentów

§ 16

Student traktuje innych studentów z szacunkiem. We wzajemnych kontaktach pozostaje uprzejmy i życzliwy.

§ 17

Student stara się wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowaniu się do warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących w Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej.

§ 18

Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych innych studentów.

§ 19

Student nie dyskryminuje innych studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonanie polityczne, orientację seksualną, ani z żadnego innego powodu.

§ 20

Student powstrzymuje się od wszelkich zachowań nieetycznych w stosunku do innych studentów, w szczególności takich, które mają na celu wyrządzenie komuś szkody.

 

 Rozdział 5.

 Stosunek do uczelni


§ 21

Student dba o dobre imię Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej  i godnie reprezentuje Uczelnię, także poza jej murami.

§ 22

Student stara się uczestniczyć w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach. W miarę możliwości powinien także aktywnie włączyć się w ich organizację.

§ 23

Student współdziała z osobami związanymi z Uczelnią w celu ulepszenia jej funkcjonowania. W szczególności czyni to poprzez uczestnictwo w inicjatywach wspierających rozwój Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej, jak również przez aktywny udział w organizacjach studenckich. Wspiera działalność samorządu studenckiego jako głównego reprezentanta interesów studentów, zwraca się do niego we wszystkich kwestiach spornych wymagających współdziałania z władzami Uczelni.

§ 24

Absolwent Uczelni zobowiązany jest dbać o dobre imię  Kolegium Jagiellońskiego  Toruńskiej Szkoły Wyższej, wykazując w swoich działaniach w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej wysoki poziom etyczny i kompetencyjny.