Forum dyskusyjne - mityngu Anonimowych Alkoholików w KJ-TSW

W dniu 7 maja 2014 roku na terenie uczelni odbyło się forum dyskusyjne połączone z otwartym informacyjnym mityngiem AA.

Spotkanie realizowane w cyklu corocznym, zorganizowane zostało z inicjatywy studentów zrzeszonych w kole resocjalizacyjnym. Uczestnikami spotkania byli członkowie wspólnoty AA z Torunia, kadra i studenci KJ-TSW oraz zaproszeni goście w osobach: sędziów Sądu Okręgowego w Toruniu, kuratorów sądowych z Torunia, przedstawicieli MOPR Wydziału Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego z Torunia, przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień, przedstawicieli Aresztu Śledczego w Toruniu, a także przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Podczas mityngu zapoznano obecnych z ideą i zadaniami Wspólnoty AA, programem 12 kroków oraz wysłuchano „bardzo intymnych” świadectw członków wspólnoty. Po części zasadniczej mityngu odbyła się dyskusja na temat miejsca Wspólnot AA w szeroko pojętej terapii i profilaktyce uzależnień. Dyskusja miała charakter dwupłaszczyznowy, tj. formalno-prawny i terapeutyczny, co pozwoliło na przybliżenie zagadnień interesujących przedstawicieli zainteresowanych środowisk.

W ocenie zaproszonych gości udział w tak zorganizowanej formule mityngu AA stanowił ciekawe doświadczenie zawodowe. Okazał się być przyczynkiem do wypracowania wspólnego stanowiska między przedstawicielami współdziałających środowisk, które dotychczas kierowały się heterogenicznymi doświadczeniami. Goście wyrazili także pogląd o potrzebie i konieczności dalszej realizacji tego typu spotkań już na płaszczyźnie resortowej. Dla studentów udział w forum stanowiło niepowtarzalną możliwość skonfrontowania idei AA z rzeczywistością oraz z doświadczeniami wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej jak i wiedzą teoretyczną, którą uzyskali podczas zajęć.

Serdecznie dziękujemy członkom Wspólnoty AA pp. Magdzie, Bogumile, Tadeuszowi, Tomaszowi, Sylwestrowi i Maciejowi za zorganizowanie mityngu na terenie uczelni.